Logo Aula de Sons - Escoles de música tradicional

COVID 19 - Declaració de responsabilitat 2021

Revisa aquest camp

Reviseu aquest camp

Reviseu aquest camp

Revisa aquest camp

Reviseu aquest camp

Revisa aquest camp

Reviseu aquest camp

Declaro, responsablement:

1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

  • No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
  • No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
  • Tinc el calendari vacunal al dia.

Reviseu aquest camp

  • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).
  • Diabetis mal controlada.
  • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al centre.

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació a l’ Aula de Sons accepto la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

Reviseu aquest camp